สำนักงานอู่สุคนธสวัสดิ์, วิภาวดี, หมอชิต : 02-7921444
เพชรบุรี 032-493156
ราชบุรี 032-327246-7
นครปฐม 034-275070
สระบุรี 085-9955304
089-0810440
หัวหิน 032-514387-8
เกาะสมุย 077-420792
สุราษฯ(ออฟฟิศ) 077-273666
สุราษฯ(บขส.) 077-200161
ระนอง 090-6656636
ทุ่งสง 081-9781869
ภูเก็ต(บขส.ใหม่) 076-373228
ภูเก็ต(บขส.เก่า) 076-212948
ถลาง 086-9424939
สุรินทร์(ออฟฟิศ) 044-511221
สุรินทร์(บขส.) 044-531753
ขอนแก่น 043-334445-6
นครพนม 042-515651
ศรีเชียงใหม่ 042-451600
เมืองพล 043-418680
มุกดาหาร 042-630692-3
042-630227
อุดรธานี 042-214994
เลิงนกทา 085-0090987
สกลนคร 042-714954
ชัยภูมิ 081-9663969
ลำปาง(บขส.) 054-230306
ลำปาง(ออฟฟิศ) 054-325624
เกาะคา 054-281255
เชียงใหม่(ออฟฟิศ) 053-304153-5
เชียงใหม่(อาเขต3) 053304421-23
นครสวรรค์ 082-7595658
กำแพงเพชร 089-4463232
แพร่(ออฟฟิศ) 054-511421
แพร่(บขส.) 054-620643
น่าน(ออฟฟิศ) 054-711078
น่าน(บขส.) 054-741666
เวียงสา 054-752103
ทุ่งช้าง 054-795038
ปัว 054-756500
ท่าวังผา 054-755034
เชียงราย(ในเมือง) 053-714971
เชียงราย(ตะเคียนคู่) 053-701338
เชียงราย(นางแล) 053-706353
แม่จัน 053-771656
แม่สาย 053-646473
พาน 053-658877
เทิง 053-795452
เชียงของ 053-791644-5
บ้านต้า 053-797096
053-755496
เชียงแสน 053-650788
พะเยา(ออฟฟิศ) 054-411127
พะเยา(บขส.) 054-411187
เชียงคำ 054-451036
จุน 054-459044
ดอกคำใต้ 054-418452
แม่ฮ่องสอน 053-684222
แม่สะเรียง 053-681532
ขุนยวม 053-691139
ดอยเต่า 053-469035
พิษณุโลก(ออฟฟิศ) 055-986268
หมายเหตุ * เรียนท่านผู้โดยสารที่มาขึ้นรถที่อู่สุคนธสวัสดิ์กรุณามาติดต่อก่อนเวลาเดินทางจริง 2 ชั่วโมงครึ่ง *
อัพเดทข้อมูล 03/06/56