TH
EN
MENU
หน้าแรก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ตั๋วโดยสารหายจะทำอย่างไร

กรณีตั๋วโดยสารหายให้ผู้โดยสารโทรแจ้งข้อมูลตั๋วหายที่ Call Center 1215 หรือ 02-030-4999 ทางพนักงานจะบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างในการเดินทาง แล้วให้ผู้โดยสารนำใบแจ้งความ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ด้วยตัวเอง พนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล พร้อมออกใบแทนตั๋วโดยสารให้กับผู้โดยสาร ซึ่งใบแทนตั๋วโดยสารนี้สามารถใช้เดินทางและแลกอาหาร/เครื่องดื่มที่จุดแวะรับประทานอาหารได้เหมือนตั๋วโดยสารทุกประการ แต่ใบแทนตั๋วโดยสารจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางได้ ผู้โดยสารจะต้องใช้สิทธิ์ในการเดินทางเท่านั้น

หากต้องการขอหนังสือรับรองการเดินทางต้องทำอย่างไร
ผู้โดยสารติดต่อแจ้งความต้องการมาที่ Call Center 1215 หรือ 02-030-4999 ภายใน 90 วันหลังจากวันที่เดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อต้องตรงกับชื่อบนตั๋วโดยสาร) รายละเอียดการเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ และสาขาที่ท่านสะดวกเข้าไปรับเอกสาร ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วันทำการ และผู้โดยสารสามารถติดต่อรับเอกสารดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์