TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลสมัครงาน

ตำแหน่งงาน :
ชื่อ-นามสกุล * :
ชื่อเล่น :
Name in English :
เพศ :
ชาย หญิง
เงินเดือนที่ต้องการ * :
เงินเดือนที่รับได้ * :
อีเมล์ * :
เริ่มงานได้วันที่ * :

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน * :
ที่อยู่ตามปัจจุบัน * :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ * :
บ้านที่อาศัยเป็น : อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก อื่นๆ ระบุ
วัน เดือน ปีเกิด * :
อายุ * :
ส่วนสูง * :
น้ำหนัก * :
กรุ๊ปเลือด :
สัญชาติ * :
เชื้อชาติ * :
ศาสนา * :
บัตรประชาชนเลขที่ * :
บัตรผู้เสียภาษีเลขที่ :
สถานที่ออกบัตร :
บัตรหมดอายุ :
บัตรประกันสังคมเลขที่ :
โรงพยาบาล :
ภาวะทางทหาร : ได้รับการยกเว้น ปลดเป็นทหารกองหนุน ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี

ประวัติครอบครัว

ชื่อ-สกุลบิดา :
มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
อายุ :
อาชีพ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
ชื่อ-สกุลมารดา :
มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
อายุ :
อาชีพ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
สถานภาพ : โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู่ หย่า
กรณีสมรส : จดทะเบียน ไม่ได้จดทะเบียน
ชื่อ-สกุลคู่สมรส :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อ/สถานที่ทำงาน/ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง :
มีบุตร :
ชาย :
หญิง :
บุตรที่กำลังศึกษา :
บุตรที่ยังไม่เข้าศึกษา :
บุตรที่ทำงานแล้ว :

รายละเอียดครอบครัว

ชื่อ-สกุลพี่น้องร่วมบิดา-มารดา อายุ อาชีพ มีชีวิต ถึงแก่กรรม

ประวัติการศึกษา/การฝึกอบรม

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา/สถานฝึกอบรม สาขา/ชื่อหลักสูตร เริ่ม ถึง เกรดเฉลี่ย

รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลำดับจากปัจจุบันก่อน

สถานที่ทำงาน
(ชื่อ/สถานที่/เบอร์โทร)
ระยะเวลา
(จากปี - ถึงปี)
ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและ
ความรับผิดชอบโดยสังเขป
ค่าจ้างเงินเดือน เหตุผลที่ออก

ความถนัดของภาษา

ภาษา พูด เขียน อ่าน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
อื่นๆ

ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีด : ไม่ได้
ได้
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
คอมพิวเตอร์ : ไม่ได้
ได้
ระบุรายละเอียด :
ขับรถจักรยานยนต์ : ไม่ได้
ได้
ใบขับขี่เลขที่ :
ขับรถยนต์ : ไม่ได้
ได้
ใบขับขี่เลขที่ :
มียานพาหนะส่วนตัวหรือไม่ : ไม่มี
มี
โปรดระบุ ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น :
งานอดิเรก :
กีฬาที่ชอบ :
ความรู้พิเศษ :
ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

ข้อมูลทั่วไป

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ * :
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร * :
ที่อยู่ * :
โทร. * :
ท่านเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาหรือไม่ :
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยอธิบาย :
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ :
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค :
ท่านเคยมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่ :
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค :
เขียนชื่อญาติ/เพื่อน ที่ทำงานอยู่ในบริษัท ฯ ซึ่งท่านรู้จักดี (ถ้ามี) :
เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยกับตัวท่านดี :
กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น :
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่ :
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคย เมื่อใด :
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด :
ได้
ไม่ได้
โปรดระบุเหตุผล :
ในการปฎิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม :
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง
ทราบข่าวสารรับสมัครจาก :
ท่านยินดีให้ทางบริษัท ฯ ตรวจสอบประวัติจากที่ทำงานเดิม :
ได้
ไม่ได้
โปรดระบุเหตุผล :
เอกสารที่แนบมา :
*** ประเภทไฟล์ JPG,PNG,PDF
*** แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส
สำเนาหนังสือรับรองการจบการศึกษา

สำเนาใบอนุปริญญา/สำเนาใบปริญญาบัตร

สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

หนังสือรับรองการผ่านงาน

กรุณากรอกข้อความที่มองเห็น *