TH
EN
MENU
หน้าแรก / เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

คำนิยาม
 
"บริษัท" "เรา" "สมบัติทัวร์" หรือ "รถโดยสาร" หมายถึง บริษัท เทพสมบัติ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการรถโดยสารสมบัติทัวร์
"สัมภาระ" หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ติดป้ายสัมภาระ (ป้ายเหลือง) และสัมภาระที่ไม่ได้ติดป้ายสัมภาระ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
"ป้ายสัมภาระ" หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้
"สัมภาระที่ติดป้ายสัมภาระ" หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้
"สัมภาระที่ไม่ได้ติดป้ายสัมภาระ" ซึ่งได้แก่ กระเป๋าถือ หมายถึง สัมภาระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระที่ติดป้ายสัมภาระ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของ บริษัทฯ
"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ www.sombattour.com ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร
 
1. การบังคับใช้
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับนับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยรถโดยสาร (รถทัวร์) ของผู้โดยสารและสัมภาระจากสถานีขนส่งต้นทางไปยังสถานีขนส่งปลายทาง ที่จัดให้มีตามข้อผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเดินทางโดยรถโดยสาร (รถทัวร์) ดังกล่าว
 
2. ค่าโดยสาร
 
2.1 ค่าโดยสารเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสถานีขนส่งต้นทางไปจนถึงสถานีขนส่งปลายทางเท่านั้น โดยค่าโดยสารจะเป็นไปตามค่าโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด
2.2 เด็กทารก เด็กที่สามารถนั่งบนตักผู้ใหญ่ได้ บริษัทฯ จะไม่คิดอัตราค่าตั๋วโดยสาร หากเด็กมีความสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร ทางบริษัทฯ คิดอัตราค่าโดยสารครึ่งหนึ่ง (อัตราค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม)
2.3 มีประกัน 100,000 บาท ทุกที่นั่ง
 
3. การจองที่นั่ง
 
3.1 การจองที่นั่งเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สถานีขนส่งและตัวแทนจำหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆ โดยท่านสามารถชำระเงินโดยบัตรเครดิตหรือเงินสด กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะจองที่นั่ง ท่านต้องยืนยันการจองและชำระเงินที่เคาน์เตอร์ก่อนรถจะออกจากสถานีอย่างน้อย 1 วัน หรือตามที่บริษัทกำหนด
3.2 การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ชื่อ หรือเที่ยวเดินทาง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวเดินทางได้ โดยท่านจะต้องยืนยันและชำระเงิน ตาม 3.1
3.3 การชำระเงิน ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มเมื่อท่านต้องยืนยันการจองและชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ตาม 3.1 หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน บริษัทฯ อาจยกเลิกการจองที่นั่งของท่าน และ/หรือกระทำการอื่นใดตามที่ใช้วิจารณญาณเห็นสมควร
3.4 ชื่อที่ใช้ในการจอง ท่านต้องเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อใช้ในการจองที่นั่ง ทั้งนี้เพื่อติดตาม
 
4. การเดินทาง
 
4.1 การขึ้นรถ ท่านต้องไปถึงสถานีขนส่ง หรือชานชาลา ตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อยสามสิบ (30) นาที
4.2 การแสดงตน ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงและชาวต่างชาติต้องแสดงพาสปอร์ตตัวจริงก่อนการขึ้นรถ จึงจะสามารถเดินทางไปกับรถได้ (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
4.3 การไม่ปรากฎตัว หากท่านมาขึ้นรถไม่ทันตามกำหนดเวลา ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว
 

 
5. การปฏิเสธการเดินทาง
 
5.1 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สมบัติทัวร์ อาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หรือในดุลพินิจของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
- การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
- การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
- พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือสภาวะทางจิตและทางกายของท่านหรือสัมภาระของท่านมีลักษณะเห็นให้เกิดอันตราย หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่นหรือต่อทรัพย์สิน หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่น
- ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร
 
6. สัมภาระ
 
6.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ
- วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งที่ปลอดภัย
- วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อรถโดยสาร หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนรถโดยสาร
- ยาเสพติด
- วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่ง เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น
- อาวุธปืน ดินปืน และเครื่องกระสุน
6.2 สัตว์เลี้ยง โดยบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ทุกชนิดโดยสารไปกับรถ
6.3 สัมภาระที่ติดตัวระหว่างการเดินทางนำไปได้ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม
6.4 สัมภาระที่ติดป้ายสัมภาระ เมื่อท่านนำสัมภาระมาติดป้ายแล้ว สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ
6.5 สัมภาระที่ไม่ได้ติดป้ายสัมภาระ ตามปกติผู้โดยสารแต่ละคนได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระที่ไม่ได้ติดป้ายสัมภาระ มายังห้องโดยสารได้ โดยต้องมีขนาดพอดีกับช่องเก็บของ หากมีน้ำหนักหรือขนาดใหญ่ ต้องเก็บไว้ใต้ท้องรถ
6.6 สัมภาระที่สูญหาย หรือเสียหาย หากในกรณีที่สัมภาระที่ฝากไว้ใต้ท้องรถสูญหายหรือเสียหาย ทางบริษัทจะชดใช้ให้ตามส่วนรวมแล้วไม่เกิน 500 บาท
 

 

Definition
 
“Company” “We” “Sombat Tour” or “Bus” refers to Thep Sombat Co., Ltd. which operates Sombat Tour Bus Service.
“Luggage” refers to personal assets carried while traveling including tagged luggage (yellow tag) and untagged luggage unless it is defined otherwise.
“Luggage Tag” refers to the document issued by the company only and the company issues luggage tag.
“Tagged Luggage” refers to luggage under the company’s responsibility which is tagged by the company.
“Untagged Luggage” including handbags refers to other luggage apart from tagged luggage which is not under the company’s responsibility.
“Website” refers to www.sombattour.com organized by the company to share the news and information to passengers.
 
1. Enforcement
 
These terms and conditions are effective to all passengers and those who contact with the company since buying the ticket from the company.
These terms and conditions apply with transportation by bus of the passenger and luggage from the origin station to the destination provided according to the company’s requirements regarding transportation by bus.
 
2. Fares
 
2.1 The fare is for transportation from the origin station to the destination only. The fare rate is according to The Transport Co., Ltd.
2.2 A baby or child who can sit on an adult’s lap is not charged for the bus fare. Children with the height lower than 130 cm are charged at the half price of the fare (not including fee).
2.3 Travel insurance of 100,000 Baht per seat is provided.
 
3. Ticket Reservation
 
3.1 The passenger can book a ticket at the bus terminal and ticket agencies in each province and pay by cash or credit card. To complete the reservation, you must confirm the booking and pay at the ticket counter at least 1 day before the departure time or as required by the company.
3.2 The passenger can change the route, passenger name or travel time by confirming and paying according to item 3.1.
3.3 The passenger must pay the full fare when confirming and paying at the counter according to item 3.1. If you fail to pay the full fare, the company may cancel your booking and/or take an action as appropriate.
3.4 The passenger must provide name and other details as necessary for booking the ticket and following up.
 
4. Traveling
 
4.1 The passenger must arrive at the bus terminal or platform specified at least thirty (30) minutes before departure time.
4.2 The passenger must shown an identification to the staff before get in the bus.For Thai citizens, please bring the identification card ,For Forienger, please bring a passport.(Must not expired)
4.3 If the passenger is not present at the time required and miss the bus, the ticket will not be refunded.
 
5. Travel Declination
 
5.1 For safety reason, Sombat Tour may decline to transport the passenger or luggage if the company finds that:
- it is necessary to do so for safety reason;
- it is necessary to do so in order to follow the law and regulations;
- The passenger’s behavior, status, age, or mental and physical state or the luggage condition seems to cause danger or damage to the passenger themselves or to other passengers or seems objectionable.
- The passenger has not paid the fare.
 
6. Luggage
 
6.1 Items not accepted as luggage
- The item that is not packed in an appropriate bag or package for safe transport.
- The item that may be harmful to the bus, person, or assets on the bus.
- Drugs
- The item which, under the company’s discretion, is not appropriate for transport due to the weight, size or feature of such item.
- Gun, gunpowder and ammunition
6.2 No animals are allowed on board.
6.3 The passenger can bring 2 pieces of luggage with the maximum weight of 25 kg.
6.4 Tagged luggage is under the responsibility of the company.
6.5 The passenger is allowed to carry untagged luggage on board provided that it can fit the compartment. In case the carry-on luggage is overweight or too big, it must be kept under the bus.
6.6 In case that the luggage under the bus is lost or damaged, the company shall pay the indemnity for not over 500 Baht in total.