TH
EN
MENU
หน้าแรก / สมบัติทัวร์ จำหน่ายตั๋วโดยสารเต็ม 100 %


สมบัติทัวร์ จำหน่ายตั๋วโดยสารเต็ม 100 %

ตั้งแต่ 13 ส.ค. 63 นี้

สมบัติทัวร์ จำหน่ายตั๋วโดยสารตามผังรถทุกที่นั่งทุกมาตรฐาน เต็ม 100%

โดยเป็นไปตามมาตรการ การผ่อนคลายเพิ่มเติมของการแพร่ระบาดโรค COVID-19ให้ระบบขนส่งสาธารณะมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ

สำรองที่นั่งได้ทาง Click  หรือ คอลเซ็นเตอร์ 1215