TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่ Update

 เส้นทางผ่าน บ้านส้อง อ.ทุ่งสง อ.ชะอวด

กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่ Bangkok - Chianyai     เชียรใหญ่  -  กรุงเทพฯ  Chianyai - Bangkok
สายใต้ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   เชียรใหญ่ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
19.00 08.20 Super 827   16.30 05.50 Super 827

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด  

                  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.

มาตรฐาน 

รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม. 
1 ชั้น

Update 10/10/66