TH
EN
MENU
หน้าแรก / บริการของเรา

บริการรับ-ส่งพัสดุ

 

          สมบัติทัวร์ให้บริการ รับ - ส่ง พัสดุภัณฑ์ด่วน! ไปกับรถโดยสารในเส้นทางที่รถวิ่งผ่านทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เป็นประจำทุกวัน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าพัสดุจะถึงปลายทางในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ท่านสามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ที่เปิดให้บริการ

 

  ตรวจสอบเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ที่ให้บริการ รับ - ส่ง พัสดุ  

 

ขั้นตอนการฝากส่งพัสดุ

1. บรรจุสินค้าลงกล่อง พร้อมกับปิดผนึกให้เรียบร้อย

2. ระบุรายละเอียดของผู้ฝากส่งพัสดุและผู้รับพัสดุลงบนกล่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ระบุชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากส่งพัสดุและผู้รับพัสดุ

2.2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ฝากส่งพัสดุและผู้รับพัสดุ

2.3 ระบุปลายทางที่ส่งพัสดุให้ชัดเจน

3. แจ้งพนักงานว่าสิ่งของที่ฝากส่งคืออะไร

4. ผู้ฝากส่งพัสดุจะต้องลงลายมือชื่อในการส่งพัสดุไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

5. ชำระเงิน พร้อมรับใบเสร็จจากพนักงาน

6. ผู้ฝากส่งพัสดุตรวจสอบความถูกต้องทันทีที่รับใบเสร็จ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการจัดส่งพัสดุ

 

ขั้นตอนการรับพัสดุ

1. ผู้มารับพัสดุจะต้องมารับพัสดุด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการ

    ออกให้

2. ผู้มาติดต่อขอรับพัสดุจะต้องลงลายมือชื่อผู้มารับพัสดุไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

3. ผู้มารับพัสดุ ติดต่อรับพัสดุภายใน 5 วัน หากเกินกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุ

    เสียหายหรือสูญหาย

4. กรณีให้ผู้อื่นรับพัสดุแทน ผู้มารับพัสดุแทนจะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทาง

    ราชการออกให้ของผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บนกล่องพัสดุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ที่มารับ

    พัสดุแทนไม่นำเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายพัสดุให้กับผู้ที่

    มารับพัสดุแทนทุกกรณี

 

สิ่งของที่ไม่รับฝากส่งพัสดุ

1. อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรง

2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท

3. สัตว์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

4. สินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการชำรุดและสูญหาย เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

    กล้องถ่ายรูป แท็บเล็ต เครื่องประดับ เป็นต้น

5. สินค้าที่ชำรุดหรือแตกหักง่าย เช่น กระจก กระเบื้อง เซรามิค ขวดแก้ว เป็นต้น

6. กล่องโฟม

7. สารเคมี และวัตถุไวไฟทุกประเภท

8. อะไหล่ และชิ้นส่วนที่มีคราบน้ำมัน

9. อาวุธ และสินค้าที่ผิดกฎหมาย

10. สิ่งของที่บรรจุหีบห่อไม่เรียบร้อย

11. งดรับ – ส่ง พัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม

12. งดรับ – ส่ง พัสดุที่มีขนาดเกิน 70×70×100 เซนติเมตร

13. เอกสารสำคัญ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่น ๆ

      โฉนด ต้นฉบับ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (ยกเว้น สำเนาเอกสารสามารถส่งพัสดุได้)

14. ของเหลวทุกชนิด

15. อาหารสดและอาหารแช่แข็งทุกประเภท