TH
EN
MENU
หน้าแรก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ตั๋วโดยสารหายจะทำอย่างไร

กรณีตั๋วโดยสารหายให้ผู้โดยสารนำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ด้วยตัวเอง พนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล พร้อมออกใบแทนตั๋วโดยสารให้กับผู้โดยสาร ซึ่งใบแทนตั๋วโดยสารนี้สามารถใช้เดินทางและแลกอาหาร/เครื่องดื่มที่จุดแวะรับประทานอาหารได้เหมือนตั๋วโดยสารทุกประการ แต่ใบแทนตั๋วโดยสารจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางได้ ผู้โดยสารจะต้องใช้สิทธิ์ในการเดินทางเท่านั้น